امروز چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۸

دی وی دی های نظام قدیم

دی وی دی های نظام قدیم

5٫0 rating based on 1,234 ratings

ریاضی

عنوانمدرسقیمتویدیو
نظریه معادلات و سهمی مهندس امیر مسعودی۹۵
نامعادلات (جبری,قدرمطلق,ترکیبی) مهندس امیر مسعودی۴۰
تابع جامع  مهندس امیر مسعودی۱۰۰
قدرمطلق و جزء صحیح  مهندس امیر مسعودی۴۵
مثلثات  مهندس امیر مسعودی۱۲۰
روش تست زنی مثلثاتمهندس امیر مسعودی۶۰
مجانب ونگاهی به رسم نمودار مهندس امیر مسعودی۳۰
تکنیکهای توابع نمائی و لگاریتم مهندس امیر مسعودی۳۰
حد جدید مهندس امیر مسعودی۱۰۵
روش تست زنی پیوستگی مهندس امیر مسعودی۲۰
روش تست زنی تصاعدحسابی مهندس امیر مسعودی۴۵
روش تست زنی تصاعدهندسی  مهندس امیر مسعودی۴۵
مشتق۱ vvip   مهندس امیر مسعودی۱۴۰
مشتق۲ vvip  مهندس امیر مسعودی۵۰
مشتق۳ vvip مهندس امیر مسعودی۱۲۰
انتگرال،سری،نموداروروابط مثلثاتی مهندس امیر مسعودی۱۲۰
روش های تست زنی آمار مهندس امیر مسعودی۴۵
آنالیز ترکیبی مهندس امیر مسعودی۴۵
احتمال مهندس امیر مسعودی۹۰
ماتریس مهندس امیر مسعودی۵۰
هندسه مختصاتی مهندس امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی هندسه ۱مهندس امیر مسعودی۵۰
دنباله و استلزام مهندس امیر مسعودی۸۰
روش تست دیفرانسیل،ریاضی پایه،آمار و مدلسازیمهندس امیر مسعودی۶۰
جمع بندی بسته ۱  مهندس امیر مسعودی۱۲۰
جمع بندی بسته ۲ مهندس امیر مسعودی۱۲۰
جمع بندی بسته ۳ مهندس امیر مسعودی۱۶۵
جمع بندی بسته ۴ مهندس امیر مسعودی۱۱۰
جمع بندی بسته ۵ مهندس امیر مسعودی۹۰
جمع بندی دو روزه بسته ۱ مهندس امیر مسعودی۱۰۵
جمع بندی دو روزه بسته ۲ مهندس امیر مسعودی۱۰۵
کتاب۵۴۰تست ریاضی شیرنگی۶۰

فیزیک

عنوانمدرسقیمتویدیو
فیزیک اول vvip  مهندس امیر مسعودی۱۰۰
بازتاب و شکست نور مهندس امیر مسعودی۷۵
بردار و اندازه گیریمهندس امیر مسعودی۴۵
روش تست زنی کارو انرژیمهندس امیر مسعودی۴۵
فشار و چگالی   مهندس امیر مسعودی۶۰
مجموعه جامع دما،گرما و قانون گازها  مهندس امیر مسعودی۷۰
روش تست زنی دما،گرما و قانون گازها  مهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست زنی ساکن  مهندس امیر مسعودی۶۰
خازن و مدارهای الکتریکی  مهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی خازن مهندس امیر مسعودی۴۵
روش تست زنی مدار مهندس امیر مسعودی۶۰
القا و الکترومغناطیس  مهندس امیر مسعودی۱۶۰
روش تست زنی القا و الکترومغناطیس مهندس امیر مسعودی۹۰
حرکت شناسی   مهندس امیر مسعودی۱۸۰
روش تست زنی حرکت شناسی مهندس امیر مسعودی۶۰
دینامیک  مهندس امیر مسعودی۱۰۵
روش تست زنی حرکت دایره ای مهندس امیر مسعودی۶۰
حرکت نوسانی   مهندس امیر مسعودی۱۵۰
امواج مکانیکی   مهندس امیر مسعودی۹۰
صوت و امواج الکترومفناطیس  مهندس امیر مسعودی۶۰
فیزیک اتمی و هسته ای  مهندس امیر مسعودی۷۵
جمع بندی کامل فیزیک آسان استمهندس امیر مسعودی۲۰۰
جمع بندی فیزیک پایه مهندس امیر مسعودی۲۸۰

شیمی

عنوانمدرسقیمتویدیو
شیمی دوم فصل۱-۴  مهندس عارف ربیعیان۱۵۰
کربن و ترکیبات آلی شیمی دوم مهندس عارف ربیعیان۵۰
استوکیومتری مهندس عارف ربیعیان۱۱۵
ترمودینامک  مهندس عارف ربیعیان۶۰
اموزش محلول  مهندس عارف ربیعیان۶۰
سنتیک  مهندس عارف ربیعیان۴۵
تعادل  مهندس عارف ربیعیان۶۰
اسید و  باز مهندس عارف ربیعیان۱۲۰
الکتروشیمی  مهندس عارف ربیعیان۱۲۰
جمع بندی شیمی دوم و سوم مهندس عارف ربیعیان۱۲۰
جمع بندی شیمی چهارم مهندس عارف ربیعیان۸۰
محاسبات ریاضی در شیمی مهندس عارف ربیعیان۳۰

زیست

عنوانمدرسقیمتویدیو
آموزش زیست دوم دکتر شیخی۸۰
روش های تست زنی زیست دوم دکتر شیخی۱۳۵
همایش زیست سال دوم دکتر شیخی۱۰۰
زیست سال دوم دکتر امیری و قریشی۱۱۵
روش تست زیست دوم ۱-۳دکتر امیری۹۰
روش تست زیست دوم ۴-۸دکتر امیری۱۸۰
آموزش زیست سوم دکتر شیخی۱۲۰
روش های تست زنی زیست سوم دکتر شیخی۸۰
همایش زیست سال سوم دکتر شیخی۷۰
زیست سوم ۱ و ۲ و۳ و۴و ۱۱هژیر و مکری۱۲۰
کتاب زیست سوم حسینی نیا۳۰
همایش ۳ روزه دوم و سوم دکتر امیری۱۱۰
آموزش زیست پیش ۱ دکتر شیخی۸۰
آموش زیست پیش ۲ دکتر شیخی۷۰
روش های تست زنی زیست پیش۱دکتر شیخی۷۵
روش های تست زنی زیست پیش۲دکتر شیخی۷۵
گیاهی دکتر امیری۱۱۰
گیاهی دکتر شیخی۱۳۵
گیاهیدادگستری۱۰۵
ژنتیک فوق حرفه ای(میوزومیتوز)دادگستری۳۰
ژنتیک فوق حرفه ای(مندلی-گیاهی)دادگستری۵۰
ژنتیک فوق حرفه ای(پروتئین و…)دادگستری۴۵
ژنتیک بخش ۴ (تئوری ژنتیک) دادگستری۱۰۵
ژنتیک مندلی )دکتر شیخی۱۰۵
جمع بندی زیست ۹۵دکتر شیخی۷۵
جمع بندی زیست ۹۷ دکتر شیخی۱۰۵
کتاب ۹۰۰ تست زیست ۶۰
قید نامه زیست دکتر شیخی۶۰

ادبیات

عنوانمدرس
قیمتویدیو
قرابت معنایی منفی جدیداستاد احمدی۶۰
قرابت منفی استاد احمدی۲۰
قرابت مثبت دوم استاد احمدی۳۰
قرابت مثبت سوم استاد احمدی۳۰
قرابت مثبت پیش استاد احمدی۴۵
همایش فوق حرفه ای قرابت استاد احمدی۴۵
تاریخ ادبیات استاد احمدی۳۰
زبان فارسی دکتر آبان
۱۰۵
زبان فارسی پیشرفته دکتر آبان و استاد احمدی۵۰
جزوه زبان فارسیاستاد احمدی۵۰
جمع بندی واژگان ادبیات استاد احمدی۳۰
روشهای تست زنی واژگان استاد احمدی۳۰
واژگان و املا سوم استاد احمدی۱۰۰
واژگان و املا دومدکتر آبان و استاد احمدی۴۰
ادبیات دوم دکتر آبان و استاد احمدی۶۰
ادبیات سوم خط به خط دکتر آبان
۱۵۰
ادبیات سوم دکتر تجبر۱۰۵
ادبیات پیش دانشگاهیمحبوبی۱۴۰
اموزش ادبیات پیش دکتر آبان
۱۳۵
جزوه ادبیات استاد احمدی۱۷۵
آرایه دوماستاد احمدی۳۰
آرایه سوم دکتر آبان و استاد احمدی۳۰
آرایه ادبی جامع دکتر آبان و محبوبی۶۰
جمع بندی ادبیات کنکور دکتر آبان
۱۸۰
جمع بندی دو روزه ادبیات استاد احمدی۱۰۰
خلاقیت شعری محبوبی۵۰

عربی

عنوانمدرسقیمتویدیو
عربی ۱ داوطلب۶۰
عربی ۲ داوطلب۱۰۰
عربی سوم کامل ساداتی۱۲۵۰
روش های تست زنی عربی اجدید ۴۵
متمم عربی برتر استاد احمدی۱۳۵
عربی برتر استاد احمدی۳۰
عربی صد در صد استاد احمدی۳۰
آسان آموز واژگان عربی استاد احمدی۹۰
مفعول فیه۴۰
مفعول مطلق۴۰
مبحث حال۴۰
مبحث تمییز(روش تست زنی منصوبات)۴۰
مبحث منادا۴۰
مبحث مستثنی۴۰
کتاب درک مطلب استاد احمدی۳۰
dvd درک مطلب ۶۰
۳۰۰تست ترجمه عربی ۴۰
جمع بندی عربی کنکور استاد احمدی۴۰

زبان انگلیسی

عنوانمدرسقیمتویدیو
زبان اول محجوبی۳۰
زبان دوم محجوبی۳۰
لغات سوم محجوبی۴۰
لغات چهارم محجوبی۸۰
گرامر محجوبی۳۰
گرامر جدید محجوبی۶۰
کلوز تست محجوبی۹۰
ریدینگ محجوبی۹۰
واژگان سوم vvip محجوبی۱۲۰
آموزش خط به خط زبان پیش محجوبی۴۰
تکنیک های فوق حرفه ای ریدینگ دانش زاده۱۰۵
روش تست زنی کلوز تست دانش زاده۷۵
روش های تست زنی گرامر دانش زاده۴۵
روش های تست زنی واژگان کلیدی دانش زاده۱۳۵
همایش گرامر کنکور محجوبی۴۵
اموزشی گرامر محجوبی۴۵
روش های تست زنی گرامر محجوبی۴۵
کلوزتست محجوبی۴۵
روش های تست زنی ریدینگ محجوبی۵۰
روش تست واژگان محجوبی۷۵
جمع بندی کنکور محجوبی۱۰۵

دین و زندگی

عنوانمدرسقیمتویدیو
دین و زندگی دوم ۱۶ درس استاد احمدی۱۶۰
خلاقیت در ینی دوم درس ۱ تا ۷ استاد احمدی۱۰۵
خلاقیت در دینی دوم درس ۸-۱۶استاد احمدی۱۳۵
روش تست زنی دینی دوم ۱تا۳استاد احمدی۴۵
دین و زندگی سوم ۱۶ درس استاد احمدی۱۶۰
دین و زندگی پیش استاد احمدی۱۵۰
دینی آسان است سال چهارم درس ۱تا۳ استاد احمدی۴۵
دینی آسان است سال چهارم درس ۴تا۶ استاد احمدی۴۵
دینی اسان سال چهارم درس ۷-۱۰استاد احمدی۶۰
جمع بندی دینی استاد احمدی۱۸۰

دروس انسانی

عنوانمدرسقیمتویدیو
جامعه شناسی دوم محبوبی۸۰
جامعه شناسی سوم محبوبی۵۰
روش تست زنی منطق سوم محبوبی۴۰
منطق vvip محبوبی۱۱۰
عربی سال دوم انسانی جوکار۳۰
عربی سوم ساداتی۱۵۰
تاریخ ادبیات ایران جهان ۱ آبان۹۰
تاریخ ایران و جهان(۱) دوم صفری۱۰۰
تاریخ ایران و جهان(۲) سوم صفری۱۵۰
سبک شناسی(متون)ادبیات انسانی آبان۵۰
عروض و قافیه آبان۱۰۰
روش تست زنی ۷کتاب انسانی داوطلب۱۲۰
فلسفه سوم محبوبی۵۰
ریاضیات انسانی۳ حبیبی۹۰
فلسفه پیش محبوبی۹۰
تاریخ شناسی چهارم صفری۱۰۰
علوم اجتماعی داوطلب۱۰۰
تاریخ ادبیات ایران جهان ۲ ابان۹۰
ادبیات سوم انسانی ابان۹۰
جمع بندی ورش تست تاریخ ادبیات ۱و۲۹۰

آلفا

عنوانمدرسقیمتویدیو
صوتی ۱ و ۲ استاد احمدی۱۰
تصویری ۱ و ۲ استاد احمدی۱۰
تجسم خلاق ۵
جزوه تمرینات تندخوانی ۱۰
جزوه برنامه ریزی ۱۰
موفقیت برنامه ریزی+کتاب ب استاد احمدی۵۰

موسسه گیلنا طرح اوج یادگیری را برای فارغ التحصیلان نظام قدیم در نظر گرفته است تا با مشاوره ای مناسب فاصله ای که با تحصیل گرفته اند را جبران و به اوج توان یادگیری خود برسند و به سرعت خود را برای کنکور آماده کنند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.